Obchodné a dodacie podmienky

I. Úvodné ustanovenie

 1. Tieto obchodné a dodacie podmienky (ďalej len ODP) upravujú každý obchodne záväzkový vzťah medzi spoločnosťou Attack Promotion s.r.o., sídlom Hyacintová 10, 106 00, Praha 10, IČ: 27176100, DIČ: CZ27176100, zapísanou v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, číslo zápisu 102083 (ďalej len “predávajúci”) na strane jednej spoločnosti označenou v objednávke či kúpnej zmluve ako kupujúci a pod. (ďalej len “kupujúci”) na strane druhej (predávajúci a kupujúci spoločne ďalej tiež ako “zmluvné strany”, prípadne jednotlivo ako “zmluvná strana”).
 2. Kupná zmluva je platne a účinne uzatvorená v momente jeho podpisu oboma zmluvnými stranami alebo zaslaním písomnej objednávky kupujúcim (poštou, faxom alebo e-mailom) a ich písomnom potvrdení predávajúcim (poštou, faxom alebo e-mailom). Všetky ustanovenia ODP, vrátane ich príloh, sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.
 3. Vo všetkých ostatných prípadoch, ktoré nie sú upravené v ODP, sa zmluvný vzťah bude riadiť zákonom č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len “občiansky zákonník”).
 4. Pre vylúčenie pochybností zmluvnej strany výslovne potvrdzujú, že sú podnikatelia a uzatvárajú túto zmluvu v rámci svojho podnikania.

II. Predmet plnenia

 1. Predmet plnenia je dodávka reklamných a darčekových predmetov (ďalej len “tovar”) a s nimi súvisiacich služieb záväzne objednaným kupujúcim.

III. Kúpna cena

 1. Kúpná cena tovaru a služieb je stanovená písomnou dohodou na základe cien uvedených v cenníku, platnom ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo prijatím objednávky od kupujúceho.
 2. Ceny v cenníku sú uvedené bez DPH.
 3. Cena tovaru, ktorý je napájaný batériami, nezahrňuje cenu batérií, pokiaľ nie je v ponuke uvedené inak.
 4. K elektronickým produktom bude pripočítaný ekologický poplatok podľa novely zákona č.185/2011 Sb., o dátach, prípadný poplatok vyplývajúci zo zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
 5. Cena tovaru nezahrňuje náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu a náklady na balenie, pokiaľ nie je uvedené v zmluve inak.
 6. Náklady na dopravu, balné a prípadné recyklačné poplatky budú účtované na faktúre samostatne.
 7. Zľavy z kúpnej ceny sú dané dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru a služieb.

IV. Dodacie podmienky

 1. Podľa stavu a možností výrobnej kapacity predávajúceho bude dodacia lehota stanovená predávajúcim v kúpnej zmluve alebo potvrdením objednávky. Bežná dodacia lehota je 7-10 pracovných dní.
 2. Pri zákazkách s požadovaným brandingom (potlač, výšivka, … ale aj aplikácia) je nutné do jedného pracovného dňa od potvrdenia objednávky zaslať podklady pre spracovanie grafických náhľadov (korektúr) v požadovanom formáte a tie do jedného pracovného dňa odsúhlasiť.
 3. V prípade, že sa tak nestane, bude dodacia lehota posunutá o počet dní, v ktorých je kupujúci v omeškaní so zaslaním podkladov alebo s písomným odsúhlasením náhľadov (korektúr).
 4. Dohodnutá zálohová platba sa považuje za uhradenú v okamihu pripísania predpísanej zálohovej platby na účet predávajúceho.
 5. Predávajúci je oprávnený plniť predmet zmluvy aj čiastočne a kupujúci je povinný čiastočné plnenie predmetu zmluvy prevziať. Čiastočné plnenie zmluvy je považované za riadne splnenú dodávku.
 6. Zákazka sa realizuje prevzatím tovaru kupujúcim alebo odovzdaním zmluvnému dopravcovi.
 7. Miestom plnenia dodávky je podľa dohody sklad predávajúceho na adrese Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10 alebo kancelárií predávajúceho na adrese Hyacintová 10, 106 00, Praha 10.

V. Platobné podmienky

 1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť za dodaný tovar a služby kúpnu cenu vrátane DPH a ďalej tiež prípadné ďalšie náklady na dopravu, balenie tovaru a podobne.
 2. Úhrada objednaného tovaru a služieb je realizovateľná zálohovou platbou vopred, platbou v hotovosti, dobierkou alebo platbou faktúry bankovým prevodom po dodaní zákazky.
 3. Splatnosť kúpnej ceny je 14 dní od vystavenia faktúry predávajúcim, pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak.
 4. Vlastnícke práva na tovar prechádzajú na kupujúceho až po uhradení faktúry za dodaný tovar a služby, a to v plnej výške. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania čiastky v plnej výške na účet predávajúceho.
 5. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom uhradenie zmluvného úroku z omeškania vo výške 1% z dlžnej čiastky, a to za každý začatý deň omeškania.
 6. Predávajúci je oprávnený fakturovať kupujúcemu aj čiastočné plnenie predmetu zmluvy a kupujúci je povinný
  predmetnú faktúru v dobe splatnosti uhradiť.
 7. Kupujúci je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku za kupujúcim, alebo jej časti tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho.
 8. Kupujúci sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho, žiadnym spôsobom nezaťaží (napr. Záložným právom) svoje pohľadávky za predávajúcim z kúpnej zmluvy v prospech tretej osoby.
 9. Kompenzácia faktúr môže nastať iba po predchádzajúcej vzájomnej dohode.

VI. Reklamácia

 1. Zodpovednosť predávajúceho za nedostatky tovaru sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ak nie je v PM stanovené inak.
 2. Reklamácia musí byť vždy písomná. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 60-tich dní.
 3. Zmluvné strany odchylené od ustanovenia § 2106 a § 2107 Občianskeho zákonníka zjednávajú, že predávajúci je v prípade oprávnenej reklamácie nedostatkov tovaru kupujúcemu oprávnený podľa svojho užívania zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov vybavenia reklamácie:
  1. odstránenie nedostatku opravou tovaru
  2. dodanie nového alebo chýbajúceho tovaru
  3. zľava z kúpnej ceny tovaru alebo
  4. vystavenie opraveného daňového dokladu na nedostatkový tovar (vrátenie kúpnej ceny)
 4. V prípade vybavenia reklamácie jedným zo spôsobov podľa čl. VI. ods. 3 ODP, nahradí predávajúci kupujúcemu iba hodnotu riadne reklamovaného tovaru.
 5. Zmluvné strany vylučujú aplikáciu ustanovení § 2112 ods. 1, veta druhá Občianskeho zákonníka.

VII. Ostatné podmienky

 1. Minimálne odbery sú stanovené podmienkami predaja.
 2. Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť plnenia v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, kedy
  objednaný tovar nie je na trhu dostupný. Predávajúci je povinný bezodkladne písomne ​​informovať kupujúceho a zároveň je oprávnený predĺžiť termín plnenia alebo odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zodpovedal za škodu vzniknutú kupujúcemu riadnym nesplnením zákazky.
 3. Okamihom prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim alebo jeho odovzdaním dopravcovi prechádza riziko zničenia, poškodenia alebo straty na kupujúceho.
 4. Za škody na vlastnom tovare dodanom kupujúcemu k brandingu (potlač, výšivka… ale aj aplikácie), zodpovedá
  predávajúci maximálne do výšky dohodnutej ceny potlače. Tým nie je dotknuté ustanovenie č. VIII. odst. 8.
 5. Pri neprevzatí hotovej zákazky v dohodnutej lehote je kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 25% hodnoty celej zákazky a poplatky za náklady spojené s dopravou tovaru späť na sklady, v prípade neobrandovaného tovaru vyčíslenej predávajúcim a 100% hodnoty celej zákazky v prípade obrandovaného tovaru a to na základe faktúry vystavenej predávajúcim.
 6. Záväzok kupujúceho zaplatiť zmluvnú pokutu nevylučuje právo predávajúceho na náhradu škody vo výške, v akej prevyšuje zmluvnú pokutu.
 7. V prípade, že bude zmluvná pokuta podľa Čl. VIII. odst. 4 ODP znížená súdom, zostáva predávajúcemu zachované právo na náhradu škody vo výške, v akej škoda prevyšuje sumu určenú súdom ako primeranú, a to bez akéhokoľvek ďalšieho obmedzenia.
 8. Zmluvné strany sa dohodli a výslovne vyhlasujú, že predávajúci nie je povinný hradiť prípadnú škodu vzniknutú kupujúcemu v akejkoľvek súvislosti s kúpnou zmluvou, prevyšujúcu sumu kúpnej ceny za daný tovar.
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo množstevnej odchýlky pri dodaní tovaru +/- 5%.

VIII. Podmienky predaja

 1. Minimálna hodnota objednávky je 3000, – Kč bez DPH, pri zachovaní nižšie uvedených kusových odberov:
  1. Tričká, polokošele, košele – 5ks od typu, farby a veľkosti
  2. Mikiny, tepláky, svetre – 5ks od typu, farby a veľkosti
  3. Bundy, vesty, nohavice – 5 ks od typu a farby (pokiaľ nie je obchodným oddelením stanovené po vzájomnej dohode inak)
  4. Čapice a doplnky – 10ks od typu, farby a veľkosti (výnimkou je značka Atlantis, kde sú odbery dané balením).
 2. V prípade nedodržania kusových odberov je účtovaný manipulačný poplatok vo výške 200, – Kč.
 3. Katalógový textil je možné vidieť vo vzorkovni, a ak nie je k dispozícii, zákazník môže jednotlivé vzorky, na základe dohody s obchodným oddelením, objednať a zakúpiť.
 4. Tovar je možné objednať len za predpokladu, že kupujúci súhlasí s bežnou kvalitou, prevedením, materiálom a
  veľkostnými rozmermi objednávanej značky. Veľkostné tabuľky je možné vyžiadať na obchodnom oddelení.
 5. Tovar nie je možné vracať z dôvodov neznalosti vyššie uvedených kritérií.
 6. Výdajná doba na adrese skladu je od 8:30 do 16:30 hod., kde prebieha aj hotovostná platba za vyzdvihnutie tovaru.

IX. Cena dopravného a balného

 1. Cena za dopravné a balné v ČR je za 1 kartón 150, – Kč bez DPH, pokiaľ nie je stanovené obchodným oddelením inak.
 2. Cena za dopravné a balné do zahraničia je stanovená a písomne potvrdená kupujúcim, po predchádzajúcej dohode, obchodným oddelením.

X. Odstúpenie od zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený úplne alebo čiastočne odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených občianskym zákonníkom a ďalej v prípade, že je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny o viac ako 14dní.
 2.  S kupujúcim bolo začaté konkurzné konanie. Kupujúci podstúpi pohľadávku za predávajúcim alebo akúkoľvek jej časť tretej osobe s Čl. VI odst.8 ODP.
 3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého porušenia kúpnej zmluvy predávajúcim alebo v prípadoch stanovených občianskym zákonníkom, ak nie je v ODP či kúpnej zmluve stanovené inak.
 4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť vždy písomné s uvedením všetkých dôvodov.
 5. Pokiaľ predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy alebo aj jej čiastočného plnenia, je kupujúci povinný vrátiť tovar
  predávajúcemu do 10 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
 6. V prípade porušenia povinnosti kupujúceho, ktoré povedú k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 25% hodnoty celej zákazky a poplatok za náklady spojené s dopravou tovaru späť na sklady v prípade neobrandovaného tovar a 100% hodnoty celej zákazky v prípade obrandovaného tovaru, a to na základe faktúry vystavenej predávajúcim (viď. VII. Ostatné podmienky)

XI. Reklamácie

 1. Zodpovednosť predávajúceho za nedostatky tovaru sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ak nie je v ODP stanovené inak.
 2. Reklamácia musí byť vždy písomná. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 60-tich dní.
 3. Zmluvné strany odchylne od ustanovení § 2106 a § 2107 Občianskeho zákonníka zjednávajú, že predávajúci je v prípade oprávnenej reklamácie nedostatkov tovaru kupujúcemu oprávnený podľa svojho užívania zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov vybavenia reklamácie:
  1. odstránenie nedostatku opravou tovaru
  2. dodanie nového alebo chýbajúceho tovaru
  3. zľava z kúpnej ceny tovaru alebo
  4. vystavenie opraveného daňového dokladu na  nedostatkový tovar (vrátenie kúpnej ceny)
 4. V prípade vybavenia reklamácie jedným zo spôsobov podľa čl. VI. ods. 3 ODP nahradí predávajúci kupujúcemu iba hodnotu riadne reklamovaného tovaru.
 5. Zmluvné strany vylučujú aplikáciu ustanovení § 2112 ods. 1, druhá veta občianskeho zákonníku.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom
 2. Prípadné súdne spory budú riešené miestne a to príslušným súdom, v obvode ktorého je sídlo predávajúceho.
 3. Tovar dodávaný predávajúcim je určený výhradne k reklamným a propagačným účelom.